Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự của bạn >> Phật pháp nhiệm mầu

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 senthienly
 member

 ID 86338
 10/16/2020Phật pháp nhiệm mầu
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
H́nh như, tuổi đă chững, giấc ngủ thường ngắn lại để kéo giăn thời gian đến con đường kết.
Soi ḿnh trong gương vẫn khuôn mặt ấy, em c̣n đẹp lắm 😍
Chọn bộ áo yêu thích, em diện xuống phố giữa trời mưa phùn SG, ảnh hưởng của băo miền Trung đang oằn ḿnh chịu trận.

A di đà phật 🙏🙏🙏
Em rất nhiều may mắn. Hoan hỉ!
Cũng góc đường nhỏ, ly cafe đen nhưng hôm nay ngọt ngào 🍰 Nụ cười bâng quơ 😊 lời chào thân thiện của khách quen qua đường, ấm ḷng vô danh. Cuộc sống vẫn tiếp...
Khi hồng hạc bay về, nghe bài pháp nhân duyên vợ chồng,thấm mật pháp xoa dịu cảm xúc mqh nhân sinh này. Sự chân thành, nhường nhịn, chia sẻ giữa hai cá thể độc lập cùng trên chuyến đ̣ tu 1000 năm. Học lắng nghe & suy nghĩ không phải 03 lần mà là 07 để lời nói ra ngọt ngào ấm ḷng nhau.
Khó, khó lắm! Khi cuộc sống bộn bề, bươn chải,
nhịp sống công nghệ mới...stress, trầm cảm, khó kiểm soát hành vi, mong muốn tối thiểu chia sẻ t́nh cảm để rồi xao ḷng, cần điểm tựa cứ tưởng của ḿnh nhưng không phải, chỉ là sự giao thoa cảm xúc cùng tần số ở cùng thời điểm.
Đời đă cho bạn hạnh phúc rồi đó! Ǵn giữ hay không là do mỗi người.
03 nghiệp thân-khẩu-ư đi theo hằng ngày 24 giờ, 12 tháng, một đời người...trỗi dậy của bản ngă tham-sân-si, khẩu nghiệp là nặng nề & khó kiểm soát nhất v́ sự bộc phát không suy nghĩ, nói cho hả dạ hả ḷng mà có nghĩ cảm giác người nghe. Tội lỗi là đây!

Cảm ơn nhân duyên đă đưa đường đến Phật pháp,
Niềm tin vào nhân quả,
Giác ngộ để xoay chuyển cuộc đời đúng lối về, giúp được người được đời, V́ sao em khó thể cứu ḿnh? Quán sát chính ḿnh trước tiên, em nhé!

SG - ngày 17/10/2020,
Mùng 1.9 Canh TưAlert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 taolao
 member

 REF: 724509
 10/20/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu

Trăm ngàn muôn kiếp khó t́m cầu

Nay con nghe thấy chuyên tŕ tụng

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu

NAM MÔ ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ HỘI THƯỢNG PHẬT
BỒ TÁT MA HA TÁT

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG
NGHIÊM THANH TỊNH B̀NH ĐẲNG GIÁC

PHẨM BỐN MƯƠI BỐN
(THỌ KƯ BỒ ĐỀ)

Về đời sau đến khi chánh pháp diệt tận,nếu có
chúng sanh nào đă trồng căn lành,đă từng cúnpg
dường vô lượng chư Phật,nhờ vào oai lực của Phật Vô Lượng Thọ gia bị mới gặp được kinh pháp
này,giữ ǵn thọ tŕ sẽ được quảng đại Nhứt Thiết
Trí. Ở trong kinh pháp đó hiểu rơ cặn kẽ, sẽ được
nhiều hoan hỷ, nên lưu truyền cho mọi người tin
theo tu tập.Các thiện nam tín nữ đối với pháp này
nếu đă cầu,hiện cầu hay sẽ cầu văng sanh đều được nhiều lợi ích.
Các ông nên phải kiên định chắc chắn, trồng các căn
lành,nên luôn luôn tu tập không được ngừng nghỉ
nghi ngờ, chẳng vào các cơi trân bảo thành tựu lao
ngục

Này A Dật Đa!Những hạng đại oai đức này thường từ nơi các pháp đại thừa khác mà được, nên đối với
pháp này không chịu lóng nghe.Có đến một ức vị
Bồ Tát thối chuyển bậc Vô thượng Chánh đẳng
Chánh giác

Nếu có chúng sanh nào đối với kinh này viết chép
cúng dường thọ tŕ đọc tụng,trong chút thời gian v́ người diễn nói, khuyên họ lóng nghe, không sanh
ưu năo, cho đến ngày đêm suy nghĩ cơi Cực Lạc và
công đức của Phật A Di Đà, đối với đạo vô thượng
trọn không thối chuyển. Gỉa sử ba ngàn thế giới tràn
ngập lửa lớn,người đó khi mạng chung cũng có thể
vượt khỏi, sanh vào cơi nước Cực Lạc.Bởi người ấy đời quá khứ đă từng gặp Phật và được thọ kư Bồ
đề,tất cả Như Lai đồng tán thán.V́ thế nên phải
chuyên tâm tinh thọ, tŕ tụng diễn thuyết tu hành.

NAM MÔ ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ HỘI THƯỢNG PHẬT
BỒ TÁT


Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

st


 

 senthienly
 member

 REF: 724533
 10/26/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Xin lỗi,
Tốt nhất! Em không nên nói.


 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2021 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network